• slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.png
  • slide7.png
  • slide8.png

Siłownia zlokalizowana jest przy ul. Osiedlowej 2 b w miejscowości Ustronie Morskie.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI GMINNEJ

 

1.Administratorem siłowni gminnej  jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

2.Siłownia gminna jest czynna w godzinach i dniach ustalonych przez administratora.

3. Z siłowni gminnej mogą korzystać:

1) grupy zorganizowane z opiekunem,

2) osoby indywidualne uczestniczące w zajęciach własnych,

3)dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem opiekuna (nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora sportu, trenera lub innej osoby posiadającej odpowiednie do prowadzonych zajęć kwalifikacje).

4. Korzystanie  z siłowni gminnej  jest odpłatne.

5. Wysokość opłat ustala Wójt Gminy Ustronie Morskie.

6. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy.

7. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do:

1) pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni,

2) korzystania z właściwego obuwia sportowego, czystego,  nie pozostawiającego podczas użytkowania  siłowni  zabrudzeń, zarysowań nawierzchni podłogi itp.

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażaniu siłowni,

4) utrzymywania czystości i porządku na terenie siłowni gminnej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,

5) podporządkowania się poleceniom pracowników  Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji  odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

8. Zabrania się korzystania z siłowni dzieciom poniżej 14 roku życia.

9. Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna.

10.Ćwiczący zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń na siłowni (aktualność zaświadczenia sprawdza opiekun siłowni).

11.Korzystanie z urządzeń treningowych siłowni oraz sauny jest na własną odpowiedzialność ćwiczącego.

12.Osoby niszczące sprzęt i wyposażenie siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.

13.Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

14.Zabrania się:

-wejścia pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających,

-wnoszenia używek i środków wspomagających,

-spożywania posiłków i słodkich napoi,

-opuszczania ciężarów bez kontroli.

15.Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenia na tablicy informacyjnej w siłowni gminnej. Każdy korzystający z siłowni gminnej akceptuje regulamin bez zastrzeżeń.