• slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.png
  • slide7.png
  • slide8.png

27.03.2019

Jak co roku również w 2019  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w okresie wiosennym przystąpił do wykonania  nowych nasadzeń drzew ( są to nasadzenia zamienne wynikające z wydanych dla Gminy zezwoleń na usunięcie drzew) jak również posadzenia wiosennych kwiatów przed budynkiem Urzędu Gminy oraz w gazonach na terenie Ustronia Morskiego. Do tych prac zostało zakupione 1000 szt. bratków , 65 szt. drzewek i 5 szt. krzewów ozdobnych.

 

 

 

25.03.2019

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w ramach swoich zadań dokonał posadowienia nowej wiaty przystankowej wraz z ułożeniem kostki polbruk na użyczonej działce w miejscowości Olszyna. Długo oczekiwana przez mieszkańców wiata przystankowa zapewni bezpieczeństwo dzieci oczekujących na autobus szkolny, który dowozi i odwozi dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Ustroniu Morskim.

Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa usunięto korzeń po wycince drzewa przy wejściu na cmentarz komunalny w Ustroniu Morskim. Pozostałość po usuniętym drzewie przeszkadzała mieszkańcom przy korzystaniu ze zmiczomatu.

W ramach prac porządkowych po okresie jesienno - zimowym uporządkowano teren amfiteatru w Ustroniu Morskim z zalegających liści oraz uprzątnięto ścieżki biegowe w Parku Nadmorskim przed Mistrzostwami Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych które odbyły się na terenie naszej gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIETLENIE GMINNE

Gmina Ustronie Morskie posiada system oświetlenia drogowego, w którego skład wchodzi  łącznie 1029 punkty świetlne wg poniższego podziału:

 

 

·         711 punktów świetlnych będących własnością Energia Oświetlenie sp. z o. o.

 

·         409 punkty świetlne będące własnością Gminy Ustronie Morskie.

 

 

Poniżej podział oświetlenia za względu na lokalizację:

 

1. Gwizd

 

2. Kukinia

 

3. Kukinka

 

4. Rusowo

 

5. Sianożety

 

6. Ustronie Morskie-Wieniotowo

 

7. Ustronie Morskie

 

 

 

28.08.2015

Na bieżąco w trakcie sezonu letniego wykonywane były prace związane z naprawą zejść na plażę, ławek parkowych i ulicznych, uszkodzonych koszy ulicznych, znaków drogowych, naprawą i konserwacją sprzętu mechanicznego, naprawą zapadniętych chodników, przycinką gałęzi drzew.

 W trakcie sezonu regularnie dokonywano podsypywania ładowaczem czołowym zejść na plażę ze względu na obniżenie się poziomu piasku na wybudowanych nowych zejściach (zejście od Muszli Koncertowej do zejścia przy Nr 9).

Przez cały okres sezonu prowadzono również prace polegające na koszeniu terenów zielonych na terenie Gminy Ustronie Morskie. Prace te wykonywane były przy użyciu sprzętu mechanicznego (3 wykaszarkispalinowe), kosiarka rotacyjna na ciągniku ZETOR jak również używano kosiarek spalinowych. W ramach tych prac obkaszanopobocza ulic i chodników, placezabaw, działki gminne przeznaczone do sprzedaży, cmentarz w Rusowie, Bagiczui Ustroniu Morskim, park w Ustroniu Morskim i Rusowie, promenada nadmorska od Ustronia Morskiego do Bagicza.

Na zlecenie Urzędu Gminy Ustronie Morskie dokonano prac porządkowych polegających na wycince zadrzewień i zakrzewień, obkaszaniui wywozie gałęzi na działkach które zostaną przeznaczone do sprzedaży.

Ponadto na zlecenie wykonano montaż nowych znaków drogowych, tablic informacyjnych i ławek parkowych, poprawiono studzienki kanalizacji deszczowej, rozwieziono kosze do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców i właścicieli posesji sezonowych.

Dokonano uzupełnienia dziur na drogach gminnych masą bitumiczną, jak również tłuczniem w miejscowościach Bagicz, Rusowo, Ustronie Morskie i Sianożęty

 

 

22.06.2015

W miesiącach czerwiec – sierpień planowane są prace polegające na mechanicznym i chemicznym zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego poprzez koszenie i opryski środkami chwastobójczymi. Opryski wykonywane będą w miejscowościach Rusowo, Kukinia, Gwizd, Olszyna. Do oprysków przewiduję się zużycie ok. 80 litrów środka chemicznego. Część prac polegających na opryskiwaniu zamierza się  zlecić podmiotowi zewnętrznemu.

 

29.04.2015

W miesiącu kwietniu br. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim rozpoczął prace przygotowawcze do sezonu letniego 2015 r. W ramach tych prac zakończono prace remontowo – naprawcze w szaletach publicznych i kontenerach ratowniczych. Wykonane prace polegały na wymianie zarwanych podłóg, naprawie instalacji wodnej, montażu nowych wykładzin PCV. Ponadto wyremontowano zejście na plażę nr 14, przystąpiono do malowania mola w Ustroniu Morskim i Sianożętach, zamontowano ławki na molo w Ustroniu Morskim. Pracownicy GOSiR-u na zlecenie Urzędu Gminy Ustronie Morskie dokonali czyszczenia działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wyżej wymienione prace polegały na wycince suchych krzaków i gałęzi drzew, wykaszaniu chwastów, wywozie zalęgających liści. Rozpoczęto również prace polegające na obkaszaniu terenów zielonych  w gminie. W parku Podworskim w Rusowie prowadzono prace polegające na wycince i wywozie powalonych drzew i przeprowadzono inne prace porządkowe. Na promenadzie nadmorskiej od Przystani Rybackiej w kierunku wschodnim prowadzone są roboty polegające na przełożeniu pozarywanych powierzchni z kostki polbrukowej

Po uzyskaniu stosownych pozwoleń Urzędu Morskiego w Słupsku i Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzew i krzewów na promenadzie nadmorskiej od miejscowości Bagicz do Muszli koncertowej. Wyżej wymienione zabiegi polegały na przycince zwisających gałęzi drzew i wystających na pas pieszo jezdny krzewów celem swobodnego i bezkolizyjnego poruszania się pieszych i rowerzystów.

Pracownicy jednostki biorą czynny udział w przygotowaniach do obchodów Dni Ustronia Morskiego. 

 

 

 

27.03.2015

W dniu 27.03.2015 roku zakończono pracę pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzu zlokalizowanym w miejscowości Rusowo. Prace wykonywane były od połowy marca br. przez pracowników działu komunalnego GOSIR.

 

 

1.Zdjęcia przed i w trakcie dokonywania prac:

 

2. Zdjęcia po dokonaniu prac porządkowych:

 

 

27.02.2015

Gminny Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Ustroniu Morskim przystąpił do prac porządkowych na terenie gminy po okresie zimowym. Prowadzone są prace w parku nadmorskim w Ustroniu Morskim, cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim. Przystąpiliśmy do przycinki i formowania ozdobnych krzewów na cmentarzu oraz przycinki drzew gatunku lipa w Ustroniu Morskim i Sianożętach.

W miesiącu lutym rozpoczęto prace porządkowe polegające na wycince krzaków i suchych drzew na działkach przeznaczonych do sprzedaży przez Urząd Gminy.  Pracownicy GOSiR rozpoczęli prace remontowe w punktach ratowniczych i kontenerach sanitarnych tj. wymiana zarwanych i przegniłych drewnianych podłóg, czyszczenie i malowanie wnętrz obiektów, wymiana desek na tarasie przed punktem ratowniczym Nadbrzeżna. Rozpoczęto również prace remontowe tarasu widokowego przy hotelu Wodnik.

 

 

 

30.09.2014

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim rozpoczął prace porządkowe po sezonie letnim tj. m.in. zbieraniem i czyszczenie koszy  plażowych, prace porządkowe w parku nadmorskim w Ustroniu Morskim, czyszczenie i wymiana koszy ulicznych. Na bieżąco prowadzone są prace przy koszeniu terenów zielonych na terenie gminy, prace na cmentarzach w Ustroniu, Rusowie i Bagiczu.  Przystąpiono do prac porządkowych w Parku i w lesie Wieniotowo i terenach zielonych polegających m.in. na usuwaniu suchych i zagrażających drzew. Pozyskane drewno zostanie przekazane podopiecznym GOPS-u. W ramach prac remontowych przystąpiono do konserwacji i naprawy przyczep, śmieciarki Lublin.

 

Zgodnie z przyjętym zgłoszeniem przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, GOSiR w Ustroniu Morskim jako inwestor wykonał I etap rozbudowy cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim. W ramach prac wykonano ogrodzenie działki od strony ul. Wiejskiej na cokole betonowo – ceglanym, słupków z cegły wapienno – piaskowej, ramki metalowe, bramkę z kształtowników metalowych oraz alejek z kostki betonowej przez środek działki z północy na południe oraz ze wschodu na zachód. Oddanie obiektu do użytkowania nastąpi po uzyskaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień. O powyższe decyzje GOSiR zamierza wystąpić nie wcześniej niż w 2015 roku.

 

 

 

10.03.2014

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w miesiącu lutym przystąpił do rozwożenia koszy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Ustronie Morskie. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w 50 % zostały dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, a dla mieszkańców zostały one przekazane nieodpłatnie. Ponadto zostały również usunięte wszystkie szkody związane z huraganem Ksawery tj. naprawa dwóch reklam Centrum Sportowo – Rekreacyjnego HELIOS przy drodze krajowej Nr 11, naprawa płotu stadionu sportowego w Ustroniu Morskim, wycinka połamanych drzew wraz z pracami porządkowymi w parku nadmorskim. Na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim trwają prace porządkowo - pielęgnacyjne tj. przycinka i formowanie drzew i krzewów.            

W miesiącu marcu rozpoczęto prace porządkowo – remontowe po okresie zimowym na terenie gminy.  Przeprowadzono przycinkę zwisających gałęzi  drzew nad ścieżką pieszo – rowerową od przystani rybackiej w Ustroniu Morskim do miejscowości Bagicz.  Pracownicy GOSiR rozpoczęli III etap prac remontowych mola w Ustroniu Morskim polegające na wymianie wszystkich drewnianych elementów podestu, czyszczenie stalowych elementów konstrukcyjnych, jak również czyszczenie, wzmacnianie i przygotowanie do malowania  barierek ochronnych. Do końca marca pozostajemy również w pełnej gotowości do zaplanowanej „akcji zima” 2013 - 2014.

 

 

 

17.10.2013

     Intensywna eksploatacja już nienowego sprzętu mechanicznego GOSIR w trakcie sezonu letniego przy utrzymaniu czystości na plaży, drogach, chodnikach czy terenach zielonych na terenie Gminy wiąże się z koniecznością częstego jego naprawy. Aby ograniczyć koszty związane z jego eksploatacją większość prac remontowych , naprawczych
czy konserwacyjnych GOSIR wykonuje we własnym zakresie.

     Prowadzone prace inwestycyjne przez Gminę związane są między innymi
z koniecznością uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów . W zezwoleniach tych w zamian za wyrażenie zgody na usunięcie drzew i krzewów nakładany jest przez Starostę Kołobrzeskiego obowiązek wykonania nasadzeń zamiennych w ramach kompensacji przyrodniczej. Nasadzenia te jak również dokumentację z wykonanych nasadzeń wykonują pracownicy GOSiR-u. W latach 2013 – 2014 z tego tytułu mamy do wysadzenia około 200 szt. drzew i około 5400 szt. krzewów.

Jesień to dobra pora do wykonywania tych nasadzeń. Na zdjęciu pracownicy GOSiR-u podczas sadzenia krzewów u zbiegi ul. Polnej i Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim.

     Październik to okres zwiększonych prac na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy nie tylko tych wykonywanych przez mieszkańców sprzątających groby bliskich przed dniem „Wszystkich Świętych” ale również to intensywny okres dla pracowników GOSiR-u  przy wywozie zwiększonej ilości nieczystości czy sprzątaniu alejek z lecących liści. Tydzień przed dniem „ Wszystkich Świętych „ zostaną ustawione dodatkowe pojemniki na śmieci a nieczystości będą systematycznie wywożone. W dniu 01 listopada 2013 r. pełnić będą dyżury pracownicy GOSiR-u przy utrzymaniu czystości, wywozu nieczystości jak również samej organizacji „Święta Wszystkich Świętych „.

 

Na zdjęciach:

·         pracownik GOSiR-u przy sprzątaniu alejek z liści.

·         ponad 30 letni ciągnik Ursus po wykonanym remoncie kapitalnym przez pracowników GOSiR-u.