• slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.png
 • slide7.png
 • slide8.png

 

UWAGA: Opłaty za usługi cmentarne przyjmowane są w siedzibie GOSIR w Ustroniu Morskim (CSR Helios ul. Polna 3) w godz. od 9:00 do godz. 15:00.

 

 

Regulamin porządkowy Cmentarzy Komunalnych w gminie Ustronie Morskie

 

§ 1

 1. Cmentarz Komunalny w Ustroniu Morskim i Rusowie stanowi mienie gminy.
 2. Cmentarzami administruje Urząd Gminy Ustronie Morskie
 3. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach 900 do 1500 . W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Urząd Gminy umożliwi zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach.

§ 2

 1. Kopanie mogił wykonuje wyspecjalizowana firma lub indywidualnie po wyznaczeniu grobu przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

§ 3

 1. Wszelkie prace na terenie cmentarzy wykonywane przez zakłady pogrzebowe, kamieniarskie i indywidualne osoby wymagają uzgodnienia z Urzędem Gminy.
 2. Pracownik Urzędu Gminy upoważniony jest do kontrolowania pojazdów wwożących i wywożących ładunki.

§ 4

 1. Opłaty za korzystanie ustalone na podstawie zarządzeń Wójta Gminy pobierane są przez Urząd Gminy w Ustroniu Morskim.
 2. Ustala się opłaty za miejsca grzebalne na Cmentarzach Komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie:
  • korzystanie z miejsca pochówku tj. prawo do grobu na okres 20 lat,
  • ponowny wykup miejsca po 20 latach na następne 20 lat,
  • rezerwację miejsca pochówku,
  • przechowywanie zwłok w kaplicy,
  • zezwolenie na ustawienie nagrobka,
  • zezwolenie na wymurowanie grobowca.
 3. Przed upływem terminu ważnośći na jaki został opłacony grób Urząd Gminy w miarę możliwości powiadamia pisemnie osobę zainteresowaną utrzymaniem, która winna zgłosić zamiar  przedłużenia terminu ważności uprawnień do danego grobu lub miejsca, dokonując stosownej opłaty.
 4. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego grobu, grób kwalifikuje się do likwidacji w przypadku braku wolnych miejsc lub braku opieki nad grobem.
 5. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej cmentarza na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
 6. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 5

Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce spoczynku, pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20 letniej.

 

§ 6

Groby, w tym murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą przedmiotem obrotu wtórnego.

§ 7

 1. Budowa grobów murowanych i nagrobków może odbywać się tylko po uzgodnieniu z Urzędem Gminy.
 2. Obowiązkiem wykonawcy prac jest wywóz gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach ziemnych i budowlanych, a także naprawienie wszystkich powstałych w wyniku prac szkód oraz przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego.Odbioru robót dokonuje wyznaczony pracownik Urzędu Gminy.

§ 8

 1. Dom pogrzebowy przeznaczony jest do:
  • przechowywania zwłok,
  • przygotowania do ceremonii pogrzebowych w kaplicy cmentarnej.
 2. Przyjęcie do domu pogrzebowego zmarłych następuje:
  • w trumnie lub kapsule oznaczonej imieniem i nazwiskiem.

§ 9

Zgłoszenia pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarłej, uprawniona instytucja lub organ w biurze Urzędu Gminy p. nr 15 na podstawie przedłożonej karty zgonu podając przebieg ceremonii.

 

§ 10

 1. Na terenie cmentarzy zabrania się:
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  • przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,
  • wprowadzania zwierząt,
  • zaśmiecania oraz wysypywania odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  • niszczenia zieleni i urządzeń cmentarnych, nagrobków,
  • palenia ognisk,
  • plażowania i biwakowania,
  • prowadzenia akwizycji i reklamy, rozkładania wizytówek na grobach itp.,
  • prowadzenia działalności handlowej bez zgody Urzędu Gminy.
 2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody Urzędu Gminy dokonywania następujących czynności:
  • prac kamieniarskich i budwolanych,
  • wjazdu wszelkimi pojazdami z wyjątkiem karawanów dowożących zwłok i pojazdów konduktu pogrzebowego do dou pogrzebowego i miejsca pochówku,
  • przenoszenia i wynoszenia z cmentarzy nagrobków i ich elementów,
  • sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów,
  • umieszczania ławek oraz obsadzania grobów krzewami,
  • umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza oraz innych elementów cmentarza.

§ 11

Urząd Gminy Ustronie Morskie jako zarządca cmentarzy nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

Pobierz dokument