• slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.png
  • slide7.png
  • slide8.png

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W   USTRONIU  MORSKIM OGŁOSZA NABÓR  KANDYDATÓW NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE - KIEROWNIKA DS. SPORTU I REKREACJI65603_287110614754827_186567505_n.jpg

 


DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W   USTRONIU  MORSKIM OGŁOSZA NABÓR  KANDYDATÓW NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE KIEROWNIKA DS. SPORTU I REKREACJI

 

- wymiar : 1 etat, na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony poprzedzona jest umowami na czas określony , w tym na okres próbny.

 

 

I.      NAZWA  I  ADRES JEDNOSTKI   -     Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Polna 3

 

II.     NAZWA STANOWISKA PRACY  -  Kierownik ds. sportu i rekreacji

                                   

III.  WYMAGANIA

 

1.    NIEZBĘDNE

 

    Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:

a)      jest obywatelem polskim;

b)      ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub wyższe;

d)      posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

e)      nie była skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f)       cieszy się nieposzlakowaną opinią;

Upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje się stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

1)  posiada wykształcenie:     wyższe,

 

2)staż  pracy:  posiadanie co najmniej pięciu lat stażu pracy na stanowiskach
o podobnym charakterze lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalność gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
.

 

3)inne umiejętności:     obsługa komputera ( program Word, Excel).

 

4) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania
    samorządu gminnego, szczególnie ustaw:

ü  samorządzie gminnym,

ü  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

ü  kodeks pracy,

ü  sporcie,

ü  ratownictwie wodnym,

ü  prawdo wodne,

ü  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 

2. DODATKOWE 

 

1) preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2)preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie,

3)znajomość języka obcego,

4)samodzielność w podejmowaniu decyzji,

5)  komunikacja werbalna i pisemna,

6)  komunikatywność,

7)  umiejętność pracy w zespole,

 

3. KRYTERIA OCENY

 

1)przygotowanie merytoryczne

       2)umiejętność autoprezentacji

3) treść i poprawność wypowiedzi,

 

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ  NA  STANOWISKU      
     Kierownika ds. sportu i rekreacji

 

 

1.     Planowanie, organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem działu sportowo – rekreacyjnego  GOSIR.

2.     Kontrole bieżące i rozliczanie podległych pracowników.

3.     Sporządzanie grafików pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

4.     Prowadzenie nadzoru nad czystością i estetyką podległych obiektów : CSR HELIOS (basen), Zespół boisk sportowych (nawierzchnia sztuczna i naturalna, ORLIK 2012), sala gimnastyczna w Rusowie.

5.     Prowadzenie spraw dotyczących organizowania i funkcjonowania kąpielisk.

6.     Kontrola stanu technicznego powierzonego mienia w tym obiektów sezonowych.

7.     Planowanie remontów, przeglądów technicznych i ppoż. w obiektach.

8.     Prowadzenie planowej gospodarki w zakresie zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji obiektów.

9.     Udział w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

10.  Przeprowadzanie działań marketingowych i promocyjnych.

11.  Administrowanie strony internetowej GOSIR.

12.  Sporządzanie umów z podmiotami zewnętrznymi z zakresu działalności podległych obiektów.

13.  Realizacja innych wynikających ze statutu zadań GOSIR, z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

14.  Pośrednie i bezpośrednie pozyskiwanie nowych klientów.

15.  Zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej.

 

V.   INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

 

1.      Praca przy monitorze ekranowym,

2.      Wymuszona pozycja ciała

3.      Wysiłek głównie umysłowy

4.      Praca w  terenie

5.      Budynek  1 kondygnacyjny z podpiwniczeniem ( w której znajdują się urządzenia technologii basenowej)

 

 

V.   WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

          W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

 

 

VI.   WYMAGANE  DOKUMENTY

 

1.        Kwestionariusz kandydata (C.V.)

2.        List motywacyjny;

3.        Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie;

4.        Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy;

5.        Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku;

6.        Własnoręcznie podpisane :

a)    Oświadczenie kandydata o znajomości wymaganych przepisów prawnych podanych w ogłoszeniu;

b)    Oświadczenie kandydata że posiada zdolność do czynności prawnych
i korzystania z pełni praw publicznych;

g)    Oświadczenie, że kandydat nie byłskazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

c)     Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

7.    Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności.

VII.   TERMIN SKŁADANIA OFERT   -   9 maj 2019 r. do godz. 14.00

 

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Polna 3

78-111 Ustronie Morskie 

  

      TREŚĆ OGŁOSZENIA - PDF